Okresní organizace STP v ČR, z.s. Rychnov nad Kněžnou

 

Ú v o d e m   . . .

                 Pro všeobecné seznámení s činností a hospodařením okresní organizace Svazu tělesně postižených v České republice, z. s.. Rychnov nad Kněžnou.

           Organizace existuje od roku 1990, kdy po zániku tehdejšího Svazu invalidů byl STP založen jako jeden ze zakladatelů Sdružení zdravotně postižených v ČR. Okresní organizace je součástí organizace celorepublikové a řídí se jejími dokumenty - Stanovami ,Organizačním řádem, Jednacím řádem, dalšími normami Svazu a závěry posled-ního mimořádného sjezdu. Celá organizace vystupuje jako nepolitické a nezávislé sdružení všech tělesně postižných občanů dospělých, dětí i jejich přátel. V rámci transformace SZdP na přelomu let 2002 a 2003 vznikla samostatná okresní organizace STP v regionu Rychnovska.

 

            Okresní organizaci STP v ČR, z. s. Rychnov nad Kněžnou metodicky řídí a usměrňuje a s činností místním organizacím na území regionu Rychnovska pomáhá jedenáctičlenný okresní výbor .

  K o m u   j e   n a š e   č i n n o s t   u r č e n a :

 Občanům s tělesným postižením bez ohledu na druh a rozsah postižení a členství v organizaci. Rodinným příslušníkům těchto občanů a členům všech ostatních organizací, které se zabývají problematikou zdravotně postižených.

 

  C o   j s m e   n a b í z e l i :

 

                Organizační zabezpečení rekondičních pobytových akcí pro pohybově postižené. Občasnou konzultační činnost pro bezbariérovou výstavbu. Úzkou spolupráci s orgány pověřených Městských úřadů v Rychnově nad Kněž. a s dalšími organizacemi sdružujícími občany s zdravotním postižením. Svou činnost prezentujeme v  Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území  Rychnovska, Vamberska a Rokytnicka. Úspěšně probíhala spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje - pracovištěm Rychnov nad Kněžnou.

O r g a n i z a c e   v   r e g i o n u   R y c h n o v s k a :

            Okresní organizaci Svazu tělesně postižených tvoří nyní tyto místní organizace, kterým okresní výbor poskytuje metodickou pomoc:  Opočno,  Rychnov nad Kněžnou, , Týniště nad Orlicí, Vamberk.  V uvedených organizacích  bylo registrováno ke konci roku 2015 celkem 429 členů.

 

 

R e k o n d i č n í   p o b y t :

 

  V Chatě DEŠTNÁ v Deštném v Orlických horách se uskutečnil bohužel jediný rekondiční pobyt s účastí 22 osob (členů i nečlenů) ze všech organizací regionu Rychnovska + 2 členové personálu - vedoucí a rekondiční cvičitelka.

 

O s t a t n í   č i n n o s t :

 

Běžná práce se členy probíhá v jednotlivých místních organizacích, které pro své členy pořádají společenská setkání s rodinnými příslušníky a přáteli, celodenní zájezdy, sportovní soutěže, rekondiční plavání, schůzovou činnost a zabývají se jinými podobnými volnočasovými aktivitami. Setkání tělesně postižených a jejich přátel v celookresním měřítku uspořádala,  MO Vamberk přítomno 128 spokojených účastníků. Čtyři schůze okresního výboru se konaly dle schváleného plánu práce v klubovně MO Vamberk,

 

P o d ě k o v á n í   z a   s p o l u p r á c i 

a  f i n a n č n í   p o d p o r u:

 

               Nejvyššímu svazovému orgánu a sekretariátu Svazu za veškerou spolupráci. MO STP ve Vamberku za poskytnutí klubovny pro výborové schůze OV a za zajištění akcí okresního charakteru. MÚ v Rychnově nad Kněžnou za spolupráci a bezplatné zabezpečení besedy v  průběhu rekondičního  pobytu. Majiteli Chaty DEŠTNÁ v Deštném v Orlických horách za technické zajištění rekondičního pobytu. Všem členům OV za jejich dobrovolnou nehonorovanou práci

 

 

 

Děkujeme za návštěvu.

 

   Karel Kaplan

   předseda okresní organizace STP v ČR, z. s. Rychnov nad Kněžnou

Okresní organizace STP v ČR, z.s. Rychnov nad Kněžnou, dne 4.září 2010 pořádala pro zdravotně postižené členy, místní organizace odpolední výlet s návštěvou těchto míst, Muzeum železnice, Rokytnice v Orlických horách, pevnost Hanička, kostel v Neratově. Po prohlídce jsme se zastavili na zasloužené občerstvení. Výlet, byl pro všechny zúčastněné,příjemným rozptýlením ze všedních problémů, které souvisí se zdravotním postižením.

Zároveň chceme poděkovat panu Mirkovi Kábrtovi řidiči autobusu za bezpečnou jízdu a návrat domů. Naše foto viz. Fotogalerie

Předseda okresní organizace, Karel Kaplan

Podzimní výlet

Dne 26. října 2010, místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. Rychnov n. Kněžnou,

pořádala výlet do Polských lázní Polanica a do Klodska. Vše se vydařilo ke spokojenosti zúčastněných.

viz. fotogalerie.

 Karel Kaplan